Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu

21-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi ve Kongre Sarayı ile eş zamanlı olarak Fatih’teki Eresin Topkapı Otelde düzenlenen “Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu” dünyada (özellikle ABD, İngiltere ve Avustralya) disiplinler arası ilgi çekici bir alan olan “Sinema ve Din” konusu üzerine ülkemizde de akademik birikim oluşturmak, akademisyenler ve konuya ilgi duyanları bu alana dair fikir üretmeye teşvik etmek amacıyla Ensar Vakfı, Değerler Eğitimi Merkezi ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Nebraska Omaha Üniversitesi’nin işbirliği düzenlenmiştir. Sempozyumda, teorik değerlendirmeler, saha araştırmaları ve uygulama örnekleri sunumları yapılmıştır. Sempozyum konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

• Sinema ve din eğitimi • Sinema filmlerinin din eğitiminde bir araç olarak kullanımı • Sinema ve değerler eğitimi • Türk sineması ve din • İslam hukuku açısından sinemanın problemleri ve bu problemlere çözüm yolları • Sinema ve din psikolojisi • Sinema filmlerinin dindarlık üzerindeki etkileri • Sinema ve din sosyolojisi • Sinemanın toplum üzerindeki etkileri • Sinema ve İslamofobi • Kuran ayetlerinin sinemada kullanımı • Filmlerin alt metinlerinde yer alan ayet ve hadisler • Kuran Kıssaları ve Sinema • Sinema ve dini musiki • Türk sinemasında dindar tipolojileri • Türk sinemasının dine bakışı • Dindar bir sinema mümkün mü? • Sinemanın İslamileştirilmesi mümkün mü? • Sinema ve dinler tarihi • Sinemada dinlerin sunumu • Filmleri anlamak için dinin kullanımı • Dinleri öğrenmek için filmlerin kullanımı • Sinema ve Kelam • Kelam problemlerinin sinema filmlerinde örneklendirilmesi • Sinema ve tasavvuf • Sinema ve İslam sanatları • Sinema ve İslam edebiyatı • İslam edebiyatından sinemaya uyarlamalar.