Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Tanımlar:

KVKK: Kişisel Verileri Koruma Kanunu.
Veri veya Kişisel Veri: Elektronik ortam ve elektronik olmayan ortam fark etmeksizin Ensar Vakfı iş ve hizmetlerinden elde edilen her tür bilgiyi kapsar.   
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.        
Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.    
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.  

Hedef Kitle:

İstanbul Tasarım Merkezi’nin düzenlediği eğitimlere katılan kişiler.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz;

 • Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • Eğitime katılımın teyidi,
 • İstatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi,
 • Eğitim ile ilgili bilgi sunulması ve güvenliğin sağlanması,
 • Eğitim katılımcı dosyası oluşturma,
 • Katılımcılar ile elektronik yollarla veya telefon vasıtasıyla irtibat kurmak,
 • Hukuken gerekli hallerde ve İstanbul Tasarım Merkezi’nin hak ve menfaatlerini korumak amaçlı kayıtların tutulması,
 • Hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin fatura düzenlemek, göndermek ve saklamak,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek.
 • Kurum, kuruluş desteği veya ortaklığı ile verilen eğitimlerde eğitim destekçilerimize veya ortaklarımıza karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak.
 • İnternet kanalı üzerinden ilgili eğitimin tanıtılması ve duyurulması amaçlarıyla çekilmiş fotoğraf ve video kayıtlarının paylaşılması.

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamlarda saklanacaktır.
İstanbul Tasarım Merkezi tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile İstanbul Tasarım Merkezi veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kurumu olduğumuz Ensar Vakfı ve Ensar Vakfı İştirakleri ile paylaşılmaktadır. Aynı zamanda üçüncü taraf kurum ve kuruluş desteği veya ortaklığı ile gerçekleştirilen eğitimler kapsamında alınan kişisel verilerin bir kısmı veya tamamı bu kurumlar ile paylaşılabilmektedir.
Ayrıca bazı durumlarda üçüncü taraf firmalardan alınan iletişim hizmetleri, sunucu hizmetleri, yedekleme hizmetleri, ulaşım hizmetleri vb. doğrultusunda kişisel verilerinizin tamamı veya bir kısmı yurt içinde veya yurt dışında bulunan bu üçüncü taraf firmalara ait cihaz ve panellerine aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması:

Kişisel Veri Sahibi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Süleymaniye Cad. No:11 Süleymaniye/Fatih/İstanbul adresine şahsen, noter vasıtasıyla tebligat, kayıtlı elektronik posta (KEP) veya kişisel veri sahibinin Ensar Vakfı veri tabanına kayıtlı elektronik postası yoluyla imzalı şekilde [email protected] elektronik posta adresine başvuru yapabilecektir.
Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanı

 • Aydınlatma metninde beyan edilen işlenme amaçları doğrultusunda tarafımdan alınan kişisel verilerimin Ensar Vakfı tarafından işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını, beyan edilen kişisel verilerin aktarılması politikası doğrultusunda paylaşılmasını ve işlenme amacının devam ettiği süre zarfında saklanmasını,
 • Ayrıca açık rıza kapsamında alınan E-posta Adresi, Meslek, Yaş, Eğitim Düzeyi, İngilizce Dil Bilgisi Düzeyi, Fotoğraf ve Video Kaydı bilgilerinin işlenmesine ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.
 • Aydınlatma metninde beyan edilen işlenme amaçları doğrultusunda benimle kısa mesaj, telefon, e-posta, internet, mektup vb. iletişim kanallarından iletişim kurulmasını,
 • Aydınlatma metninde beyan edilen işlenme amacı doğrultusunda kişisel verilerimin yurt içinde ve yurt dışında bulunan veri depolama sistemlerinde işlenebileceğini, kabul ve beyan ederim.