Enver Gülşen ile Film Okulu

Amaç: Bu program, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, entelektüel temeli sağlam, Batı, Doğu ve İslam sanatları ve edebiyatlarına aşina, dünya film tarihi ve film akımları üzerine tefekkür etmeyi becerebilecek, Gelenek ile film sanatı arasında ilişki kurabilecek insan yetiştirmeyi amaçlıyor. Diğer sanatlar ve film sanatı arasındaki geçişkenliği, "görme biçimlerini", film/sanat akımları ve film tarihini "anlamak" için teorik temel kurma yanında, katılımcıları sonradan yapabilecekleri pratik çalışmalara hazırlamayı amaçlıyor.

Hedef Kitle: Bu programın hedef kitlesi sadece film sanatı üzerine düşünmek isteyen, izlediği filmleri anlamayı amaçlayanlar değil; aynı zamanda sanatın ve özelde de film sanatının tefekkürümüze nasıl katkıları olabileceğini dert edinen ve sanat tarihi, film çalışmaları, felsefe, ilahiyat, sosyoloji gibi alanlarda kendilerine bir yol çizenlerdir de aynı zamanda...

Hiçbir şeyin sağlam bir temel kurulmadan başarılı olamayacağı şuuruyla, film sanatı alanında da güçlü bir temel kurmanın sonradan o temel üstüne konulacak yapının kalitesini belirlediğini düşünüyoruz. Niceliğin değil niteliğin egemenliği için yapılması gereken şey öncelikle temelin taşlarını sağlam döşemektir. Bu programın temel amacı da budur.

Program sırasında anlatılan/tartışılan mevzular, ilgili ve temsil edici film örnekleri ve sanat eserleri (resim, minyatür, hat, ikona, heykel, fotoğraf, mimari eserlerin fotoğrafları, müzik parçaları vs.) gösterilerek/dinletilerek ve üzerine konuşarak zenginleştirilecek; gösterilen film parçalarının bir film kanonu oluşturması amacıyla film-biçimleri ve akımları anlamında karşılaştırmalı bir değerlendirmesine gidilecektir. Ayrıca ilgili konularda misafir edilecek düşünür ve yönetmenler de olacaktır.

16 Haftalık Program:

1. Hafta: Film sanatına giriş: Film sanatı hakikaten nedir? Görme biçimlerine bir giriş: Sanatların imgeleri - film sanatının imgeleri. Bir filmin temel unsurları...

2. Hafta: Sanatlardan sinemaya 1: Şiir, edebiyat, tiyatro ve film sanatı

3. Hafta: Sanatlardan sinemaya 2: "Görsel sanatlar", "işitsel sanatlar" ve sinema

4. Hafta: Film sanatında mekân mimarisi ve mimari-sinema ilişkisine bir bakış.

5. Hafta: Zamanın felsefe ve teolojisine giriş. Zaman açısından sanat tarihine bakış ve film sanatının zamanına giriş.

6. Hafta: 20. Yüzyıl ve 21. Yüzyıl sanat ve düşünce akımlarına film sanatı perspektifinden toplu bakış.

7. Hafta: Film tarihine giriş: Filmin maddi tarihine karşı bir manevi tarih arayışı. Sanat ve film akımlarına panoramik bir bakış... İkinci Dünya Savaşı öncesi "dil oluşturan" film akımlarına kısa bir bakış: Klasik Hollywood'a "karşı" Sovyet biçimciliği... Soyut sanatlardan sinemaya... Fransız şiirsel gerçekçiliğinden deneysel sinemalara film tarihinin alt akıntısı...

8. Hafta: İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve sonrasındaki "Yeni Dalgalar"... Avrupa'dan Japonya'ya yeni dalga sinemaların mahiyetine kısa bir bakış. Afrika, Güney ve Orta Amerika sinemalarına toplu bakış...

9. Hafta: Türk sinema tarihi ve anlayışlarına toplu bakış...

10. Hafta: Müslüman dünyası sinemalarına toplu bakış...

11. Hafta: Temalar eşliğinde film sanatı 1: Psikoloji ve sinema. Delilik, psikozlar, korku, endişe, kaygı gibi konuların film sanatının en önemli örneklerinden hareketle anlaşılması amaçlanıyor.

12. Hafta: Temalar eşliğinde film sanatı 2: Gelecek, bilim ve sinema: Bilim-kurgular, kurgu-bilimler ve insanlığın geleceğine filmlerle bir bakış denemesi

13. Hafta: Temalar eşliğinde film sanatı 3: İnanç ve sinema: İmanın ve inançsızlığın, dinin ve teolojinin film sanatındaki en güçlü ve derin tartışmalarına toplu bakış.

14. Hafta: Temsil, taklit, tasvir, tecelli kavramlarının film sanatındaki karşılıkları. Simge, işaret, alegori, ikon, sembol kavramlarına film sanatının açılımında derin bakış.

15. Hafta: Göstergebilim, fenomenoloji, hermenötik ve film sanatı

16. Hafta: Tasavvuf ve film sanatı: "Tecelli olarak düşünme" ve film sanatındaki imkânları...

Atölye Takvimi

Atölye Tarihleri:

1. Dönem: 06 Kasım - 25 Aralık 2018 / 8 Hafta

2. Dönem: 12 Şubat - 02 Nisan 2019 / 8 Hafta

Atölye Gün ve Saati: Salı / 17.00 - 20.00

Not: Program Ücretsizdir.

Enver Gülşen

Bursa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da gördükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Üniversitedeki yıllarından sonra uzun yıllar çeşitli şirketlerin ArGe departmanlarında elektronik sistemler tasarımında, gömülü sistemler donanım ve yazılım teknolojilerinde araştırma geliştirme mühendisliği ve proje yöneticiliği yaptı. Mühendislik dışında İnsan Yayınları'nda editörlük ve İnsan Yayınları'nın bir yan kuruluşu olan ve "sanat kitapları basması niyetiyle kurulan" kuruluşunu yaptığı İnsanArt Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yaptı. Özelde film sanatı, genelde de sanatın gelenek, hikmet ve düşünme ve görme biçimleriyle ile ilişkisi üzerine yaklaşık on yıldır çeşitli yerlerde konferanslar, seminerler, dersler veriyor. ODTÜ'de öğrenci olduğu doksanlı yılların ilk yarısından itibaren sinema, sanat, edebiyat, dinler tarihi ve felsefe ile içli dışlı oldu. Film sanatının kendi dünyasında ve hakikat arayışındaki yerini "anlamaya" çalıştığı çalışmaları Sinemanın Hakikati, Hakikatin Sineması ve Sinemanın Kökleri kitapları birer İnsan Yayınları kuruluşu olan Külliyat ve İnsanArt yayınlarında basıldı. Çalışmaları bir süredir, "sanatın manevi tarihinin" sinema eksenli izini kazımakla ilgili. Şu sıralar, "hayatının çalışması" olarak addettiği ve 2018 yılı sonlarında basılması düşünülen "Sanatın Sinemasal, Sinemanın Sanatsal Tarihi: Sanatın Manevi Tarihine Film Sanatı Perspektifinden Bir Kazı Çalışması" adını vermeyi uygun gördüğü 5 ciltlik kapsamlı kitabı ile 2018'in ortalarına doğru yayımlamayı planladığı hacimli "Film Kanonu: 300 Büyük Film" kitapları ile uğraşmaktadır.